VEČSTANOVANJSKE STAVBE IN POSLOVNI PROSTORI

KSP d.d. Sežana ponuja to storitev v okviru dejavnosti stanovanjsko-nepremičninskega sektorja. Razen zakonsko določenih nalog upravljanja stavb, opravljamo še naslednje storitve:

 • organizacija in izvedba popravil in obnov v večstanovanjskih in poslovnih stavbah,
 • priprava dokumentacije za razpise EKO sklada,
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih kreditov na osnovi rezervnih skladov stavb,
 • vodenje postopkov javnega naročanja oziroma izbora izvajalca del.

Soseska Lenivec v Sežani

Zakoni in podzakonski akti, ki urejajo področje upravljanja in sorodna področja:

Oskrbovana stanovanja Resje v Sežani

 

NALOGE

Pravno-premoženjske naloge

 • zastopanje lastnikov pred upravnimi organi
 • vlaganje tožb v imenu etažnih lastnikov za plačilo stroškov in obveznosti, ki bremenijo etažne lastnike
 • vložitev izključitvene tožbe v imenu etažnih lastnikov
 • zbiranje podatkov, potrebnih za prijavo vpisa registrskih podatkov v kataster stavb.
 • prijava vpisa stanovanj in nestanovanjskih posameznih delov Geodetski upravi Republike Slovenije v skladu s 189. členom stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in 18/04 ZVKSES)

Objekt na Rozmanovi ulici

Finančno-računovodske naloge

 • vodenje sredstev računa rezervnega sklada in gospodarno ravnanje z njimi
 • ugotavljanje finančnih obveznosti, razdelitev stroškov v skladu s pogodbo o medsebojnih razmerjih, izdelava in dostava obračunov
 • inkaso obveznosti etažnih lastnikov
 • opominjanje dolžnikov s strani upravnikov v primerih, ki jih določa zakon ali pogodba
 • evidentiranje akontativnih in drugih prihodkov po virih ter poravnava obveznosti
 • vodenje knjigovodstva in finančnega poslovanja
 • izdelava zakonsko določenih obračunov in bilanc
 • izdelava letnih obračunov obveznosti in vplačil upravljanja

Objekt na Ulici Tankovske brigade

Tehnično-strokovne naloge

 • pregled stanovanjske stavbe ter zbiranje podatkov o potrebnih vzdrževalnih delih ali prenovi
 • izdelava načrta vzdrževanja (za obdobje enega do petih let) stanovanjske stavbe, organiziranje obravnave načrta ter njegove verifikacije po lastnikih
 • izdelava terminskega plana izvedbe načrta z oceno predvidenih stroškov vzdrževanja
 • izračun mesečnega prispevka v rezervni sklad in obveščanje etažnih lastnikov v tej zvezi
 • popis, objava del ter zbiranje ponudb, cenikov, predračunov
 • izdaja naročil za vzdrževalna dela manjše vrednosti
 • pridobitev ustreznih soglasij in dovoljenj za izvajanje vzdrževalnih del
 • priprava in sklepanje pogodb o izvajanju večjih vzdrževalnih del in dolgoročnih pogodb o servisiranju (redna servisna dela na skupnih delih in napravah)
 • organiziranje nadzora pri izvajanju del
 • izdelava letnega poročila o delu upravnika za posamezno večstanovanjsko stavbo
 • organizacija odprave napak v garancijski dobi
 • organizacija nalog, potrebnih za izvršitev inšpekcijskih odločb
 • oštevilčenje in označitev stanovanj in drugih prostorov z identifikacijskimi oznakami po 7. členu stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in 18/04 ZVKSES)

Poslovna stavba Kosovelova 4b v Sežani

Organizacijsko-administrativne naloge

 • pridobitev, nastavitev, ureditev, vodenje ter ažuriranje evidenc o lastnikih, pooblaščenih zastopnikih in najemnikih
 • pridobitev, nastavitev in ažuriranje evidenc o posameznih delih in skupnih prostorih
 • zbiranje in posredovanje podatkov potrebnih za vzpostavitev in vodenje katastra stavb
 • sporočanje o spremembah lastništva posameznega dela stavbe Geodetski upravi Republike Slovenije
 • koordiniranje in spremljanje izvajanja sprejetih odločitev ter obveščanje lastnikov
 • omogočanje vpogleda v pogodbe, sklenjene s tretjimi osebami glede poslov obratovanja in vzdrževanja večstanovanjske stavbe

Poslovna stavba Peron