18. skupščina družbe KSP d. d. Sežana je bila sklicana v skladu z veljavnim statutoma družbe in na podlagi področne zakonodaje. O sklicu skupščine so bili obveščeni vsi delničarji z javno objavo AJPES in na spletni strani družbe KSP d. d. Sežana. Skupščina je potekala dne 20.06.2014 v multimedijski sobi – botanični park, Partizanska cesta 2. Na skupščini so prisotni predstavljali 56,01% delnic z glasovalno pravico. Vsi predlagani sklepi so bili potrjeni s 100% navzočih delnic z glasovalno pravico.

 

Priloge: 

Sklic 18. Skupščine delniške družbe KSP d. d. Sežana

Gradivo za 18. Skupščine delniške družbe KSP d. d. Sežana

Letno poročilo 2013 s Pisnim poročilom nadzornega sveta in Revizorjevim poročilom