Reportaža 

Zbirni center za individualni dovoz odpadkov Sežana smo uredili ob Odlagališču nenevarnih odpadkov Sežana v okviru Centra za ravnanje z odpadki Sežana (CERO Sežana). V prvi vrsti je namenjen vsem povzročiteljem odpadkov iz gospodinjstev, prav tako pa lahko na zbirni center določene odpadke pripeljejo povzročitelji odpadkov, ki nastajajo v gospodarski dejavnosti.

 

URNIK

V poletnem obdobju (01.05. – 30.09.)

 • vsak delavnik med 6.00 in 19.00
 • ob sobotah med 8.00 in 13.00

V zimskem obdobju (01.10. – 30.04.)

 • vsak delavnik med 7.00 in 16.00
 • ob sobotah med 8.00 in 13.00

 

KATERE ODPADKE LAHKO ODDATE V ZBIRNEM CENTRU?

 • papir in karton,
 • kovine,
 • stekleno embalažo,
 • plastiko,
 • plastične folije,
 • uporabna oblačila, obleke in obutev,
 • ravno steklo,
 • izrabljene avtomobilske gume,
 • baterije in akumulatorje,
 • jedilna olja in maščobe,
 • ostala olja in maščobe,
 • električno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje nevarnih snovi,
 • stiropor,
 • nevarne odpadke iz gospodinjstev,
 • kosovne odpadke,
 • odpadni les,
 • zeleni odrez,
 • gradbeni material, ki vsebuje azbest.

Za zbiranje zgoraj naštetih odpadkov so v zbirnem centru postavljeni 5 m3 zabojniki in določena mesta, ki so tudi označeni katerim odpadkom so namenjeni.

Pri pravilni oddaji odpadkov vam bo pomagal tudi delavec na centru.

 

PREDSTAVITEV ZBIRNEGA CENTRA

Vstopni del s kontrolo in tehtanjem

Na vstopnem delu je postavljena vstopna kontrola z ograjo, vhodnimi vrati, mostno tehtnico s kontrolnim kontejnerjem in dvižnimi zapornicami. Vsako vozilo, ki vstopa na območje CERO SEŽANA je vizualno pregledano in stehtano.

Pretovorna postaja

Pretovorno postajo sestavljajo veliki betonski boksi z nameščenimi 33 m3 zabojniki, v katere z višjega nivoja smetarska vozila praznijo vsebino zbrano na ekoloških otokih in ločeno zbrane frakcije iz gospodarstva.Tako zbrani reciklati se po sortiranju na sortirnici sprotno oddajajo v predelavo.

Trenutno se na ekoloških otokih zbirajo papir, steklo, plastenke, plastična embalaža, pločevinke in bio razgradljivi kuhinjski odpadki.

Odlagalna polja

Odpadke namenjene odlaganju na odlagališče, moramo predhodno obdelati na mlinu in situ. Mlin ostanek komunalnih odpadkov najprej zmelje, nato pa zmlete odpadke preseje sito in jih tako loči na težko in lahko frakcijo.

Lahka frakcija (povečini so to ostanki plastične embalaže, ki ni bila izločena na izvoru (ni bila ločeno zbrana in odnešena na ekološki otok) nadaljuje pot v nadaljnjo predelavo. Medtem ko gre težja frakcija na odlaganje na odlagališče. Natančno je potrebno voditi evidenco vseh pripeljanih odpadkov ter njihovo količino.

V tem času smo zapolnili staro odlagalno polje (ki smo ga polnili vse od leta 1972), zato je bilo za nadaljnje potrebe potrebno zgraditi novo odlagalno polje, in sicer v celoti skladno z zakonodajnimi predpisi. Odlagalno polje v celoti grajeno s tesnilnim in drenažnim slojem dna ter bokov odlagalnega polja. Odvodnja izcednih voda je speljana v podzemno cisterno, od koder se recirkulira nazaj na novo odlagalno polje. V primeru povečanih količin pa se odpelje na čistilno napravo Sežana. Tako na starem delu odlagališča kot tudi na novem se je postavil odplinjevalni sistem. Na kroni saniranega starega odlagalnega polja je postavljen biofilter za čiščenje zajetih odlagališčnih plinov.

 

MONITORING

V skladu z zakonodajo izvajamo tudi različne vrste monitoringov:

 • meritve emisij odlagališčnega plina,
 • pregled telesa odlagališča,
 • monitoring podzemnih voda,
 • meritve onesnaženosti padavinske vode in izcedne vode,
 • meritve hrupa,
 • meritve emisije vonjav.

 

Trenutno imamo Okoljevarstveno dovoljenje za odlaganje odpadkov do 31.12. 2015, ko se bo zaradi veljavne zakonodaje, ki ne dovoljuje odlagališč na kraškem terenu, odlagališče moralo zapreti.