Reportaža 

Zbirni center za individualni dovoz odpadkov Sežana smo uredili ob Odlagališču nenevarnih odpadkov Sežana v okviru Centra za ravnanje z odpadki Sežana (CERO Sežana). V prvi vrsti je namenjen vsem povzročiteljem odpadkov iz gospodinjstev, prav tako pa lahko na zbirni center določene odpadke pripeljejo povzročitelji odpadkov, ki nastajajo v gospodarski dejavnosti.

 

URNIK

V poletnem obdobju (01.05. – 30.09.)

 • vsak delavnik med 6.00 in 19.00
 • ob sobotah med 8.00 in 13.00

V zimskem obdobju (01.10. – 30.04.)

 • vsak delavnik med 7.00 in 16.00
 • ob sobotah med 8.00 in 13.00

 

KATERE ODPADKE LAHKO ODDATE V ZBIRNEM CENTRU?

 • papir in karton,
 • kovine,
 • stekleno embalažo,
 • plastiko,
 • plastične folije,
 • uporabna oblačila, obleke in obutev,
 • ravno steklo,
 • izrabljene avtomobilske gume,
 • baterije in akumulatorje,
 • jedilna olja in maščobe,
 • ostala olja in maščobe,
 • električno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje nevarnih snovi,
 • stiropor,
 • nevarne odpadke iz gospodinjstev,
 • kosovne odpadke,
 • odpadni les,
 • zeleni odrez,
 • gradbeni material, ki vsebuje azbest.

Za zbiranje zgoraj naštetih odpadkov so v zbirnem centru postavljeni 5 m3 zabojniki in določena mesta, ki so tudi označeni katerim odpadkom so namenjeni.

Pri pravilni oddaji odpadkov vam bo pomagal tudi delavec na centru.

 

PREDSTAVITEV ZBIRNEGA CENTRA

Vstopni del s kontrolo in tehtanjem

Na vstopnem delu je postavljena vstopna kontrola z ograjo, vhodnimi vrati, mostno tehtnico s kontrolnim kontejnerjem in dvižnimi zapornicami. Vsako vozilo, ki vstopa na območje CERO SEŽANA je vizualno pregledano in stehtano.

Pretovorna postaja

Pretovorno postajo sestavljajo veliki betonski boksi z nameščenimi 33 m3 zabojniki, v katere z višjega nivoja smetarska vozila praznijo vsebino zbrano na ekoloških otokih in ločeno zbrane frakcije iz gospodarstva.Tako zbrani reciklati se po sortiranju na sortirnici sprotno oddajajo v predelavo.

Trenutno se na ekoloških otokih zbirajo papir, steklo, plastenke, plastična embalaža, pločevinke in bio razgradljivi kuhinjski odpadki.

Odlagalna polja

 

Odlagališče nenevarnih odpadkov Sežana je trenutno v zapiranju, saj se na odlagališče od 1.1. 2016 odpadkov ne odlaga več. V veljavo je stopila zakonodaja, ki prepoveduje odlaganje odpadkov na območju s kraškim terenom. Ostanek komunalnih odpadkov sedaj prevzame podjetje Kostak Krško, ki jih obdela (iz odpadkov izloči še plastiko, kovine…) preostanek pa gre nato na odlaganje na odlagališče Trebnje.

 

Odlagalno polje je sedaj predvideno za zapiranje, to pomeni, da ga moramo ustrezno, v skladu z zakonodajo, prekriti (prekrivni sloji in zatravitev). Prekrivni sloj odlagališča mora biti dva metra debel, da prepreči pronicanje vode v deponijo. Tudi, ko se na odlagališče odpadkov več ne odlaga, je potrebno zanj skrbeti še 30 let. To pomeni, da so še 30 let potrebni monitoringi (nadzor) nad plini, vodami, površino… in o vsem poročati Agenciji RS za okolje pri MOP.

 

 

MONITORING

V skladu z zakonodajo izvajamo tudi različne vrste monitoringov:

 • meritve emisij odlagališčnega plina,
 • pregled telesa odlagališča,
 • monitoring podzemnih voda,
 • meritve onesnaženosti padavinske vode in izcedne vode,
 • meritve hrupa,
 • meritve emisije vonjav.