15. junija 2010 smo z Občino Divača podpisali koncesijsko pogodbo za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališč.   Občinski svet Občine Divača je 08. septembra istega leta sprejel tudi Splošne pogoje poslovanja, povezanega z izvajanjem javne službe urejanje in vzdrževanja pokopališč in izvajanjem pogrebnih storitev.   V koncesijo so vključena naslednja pokopališča v Občini Divača:  

 • Divača (staro in novo pokopališče)
 • Kačiče
 • Vreme
 • Škocjan
 • Senožeče
 • Senadole
 • Dolenja vas
 • Kozjane

  Izvajanje »urejanja in vzdrževanja pokopališč« zajema upravljanje pokopališč iz vidika infrastrukture, vzdrževanja urejenosti zelenih površin, poti in ostalih objektov na pokopališču, skrb za odpadke, vodo in elektriko, vodenja pokopaliških katastrov, oddajanje grobnih prostorov v najem in izdajanje soglasij za postavitev nagrobnih spomenikov ter drugih kamnoseških in zidarskih del.   Najem grobnih polj se uredi z najemno pogodbo za dobo 10 let z možnostjo podaljšanja.   O sklepanju pogodb smo oskrbnike grobov obvestili.   Stroški najemnine se določijo glede na vrsto grobnega polja:  

 • enojni grob  do 1,20 m x 2,00 m
 • dvojni grob  do 1,80 m x 2,00 m
 • trojni grob nad 1,80 m x 2,00 m
 • otroški grob 0,60 m x 1,50 m
 • žarni grob 0,60 m x 0,60 m
 • zidna žarna niša 0,53 m x 0,53 m

  Izvajanje »pogrebnih storitev« zajema:

 • organizacijo pogrebov in pogrebnih svečanosti
 • prevoze pokojnikov
 • pogrebno službo izven delovnega časa

  Pri izvajanju pogrebnih storitev lahko pogreb organizira tudi drug izvajalec pogrebnih storitev, in sicer do mrliške vežice, izvedbo pokopa pa obvezno opravi KSP d. d. Sežana (izkop grobnega polja,  zasutje).