logoV letu 2013 se je na področju oblikovanja cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja spremenila zakonodaja.

 

Dne 01.01.2013, je v veljavo stopila nova Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS, št. 87/12 in 109/12), ki je po skoraj treh letih spet dovolila višanje cen komunalnih storitev.

 

V mesecu februarju bodo na računih zaračunane nove cene, ki so jih občinski sveti občin Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina in Komen potrdili že v začetku leta 2012. Ker so bile cene komunalnih storitev na podlagi Uredbe o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev (UL RS, št. 66/12) zamrznjene do 31.12.2012, se le – te niso smele uveljaviti že v lanskem letu .

 

Višja cena ravnanja z odpadki je predvsem posledica zagotavljanja predpisanih standardov ravnanja z odpadki. Uredba o odlaganju odpadkov je definirala pogoje za podaljšanje obratovanja obstoječih odlagališč in predpisala:

(1) Če ni zagotovljena obdelava mešanih komunalnih odpadkov v skladu s 5. členom te uredbe (regijski CERO) in je upravljavec centra za ravnanje s komunalnimi odpadki hkrati tudi upravljavec odlagališča komunalnih odpadkov, se za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov šteje mehanska obdelava ali izločanje:

1. odpadnih kovin, vključno z odpadno kovinsko embalažo,

2. odpadne plastike, vključno z odpadno plastično embalažo in drugih gorljivih frakcij, primernih za energetsko predelavo.

 

Sredi leta 2012 je bila tako zaključena investicija v opremo za obdelavo odpadkov. Investicijo v gradbeni del so financirale občine (plato in objekt), nakup opreme mehanske obdelave komunalnih odpadkov je izvedlo KSP d.d. Sežana z lastnimi sredstvi. Amortizacija gradbenega dela se vključi v ceno javne infrastrukture, medtem, ko je strošek amortizacije opreme mehanske obdelave ter stroški izvajanja storitve obdelave komunalnih odpadkov vključen v ceno obdelave komunalnih odpadkov, ki je na računu nova postavka.

 

Cena finančnega jamstva za zaprtje odlagališča se je poenotila na isto višino za vse 4 občine.
Za dodatna pojasnila smo vam z veseljem na voljo na info@ksp-sezana.si ali na tel.št. 05 7311 232.

 

Uradni dokument (pdf):

Obvestilo o spremembi cene ravnanja z odpadki