POSLANSTVO
Zaradi izjemne dendrološke zbirke je bil Botanični vrt Sežana prvič zavarovan že leta 1949, in sicer kot botanično-hortikulturni spomenik. Leta 1992 ga je kot naravno znamenitost zavarovala tudi Občina Sežana, tako da ima danes status naravne vrednote državnega pomena in naravnega spomenika. Kasneje je pridobil tudi status vrtnoarhitekturne (nepremične kulturne) dediščine, saj kot »vrt ob vili Mirasasso« urejen v historičnem slogu, vsebuje vse prvine le-te.   
 
Tako je Botanični vrt Sežana ob vili Mirasasso pomemben ne le na lokalni in regionalni, temveč tudi državni ravni. Od leta 1848 do danes je ohranil primarno zasnovo, ki v celoto prepleta neprecenljivo zgodovinsko, kulturno, arhitekturno, hortikulturno in krajinsko bogastvo. 
 
V prid uresničevanja poslanstva, KSP d.d. Sežana kot upravljavec Botaničnega vrta Sežana, opravlja sledeče dejavnosti :
  • skrbi za trajno ohranjanje, vzdrževanje in obnavljanje zgodovinskega, kulturnega, arhitekturnega, hortikulturnega in krajinskega bogastva;
  • aktivno sodeluje s pristojnimi institucijami za varstvo kulturne dediščine in narave ter lokalnimi skupnostmi in drugimi pomembnimi akterji s področja botanike ter urejanja parkov in vrtov;
  • skrbi za prezentacijo kulturnih in naravnih vrednot spomenika;
  • skrbi za učno-demonstracijsko delo, saj obiskovalcem vseh generacijnudi odlično priložnost spoznavanja kulturne dediščine s poudarkom na vrtni ureditvi ter rastlinskih vrst;
  • opravlja vodniško službo po vrtu;
  • predstavlja muzejske zbirke;
  • soorganizira raznorazne dogodke, ki kot prostoru primerni prispevajo k razpoznavnosti in dodani vrednosti vrta;
  • skrbi za predstavitve vrta in njegov širši pomen v tisku in drugih medijih;
  • aktivno sodeluje pri projektih (lokalnih, regionalnih, državnih in evropskih).
VIZIJA (IN CILJI)
Botanični vrt Sežana ob vili Mirasasso s prepletom zgodovinskega, kulturnega, arhitekturnega, hortikulturnega in krajinskega bogastva že desetletja velja za eno izmed glavnih znamenitosti Sežane. Navkljub raznoraznim procesom, ki so se v stoletju in pol na teritoriju Krasa odvijali, je namreč ohranjal identiteto, ki jo brez zadržkov lahko označimo kot izjemno vrednoto.
 
KSP d.d. Sežana, kot več desetletni upravljavec vrta ves čas stremi k zglednemu vzdrževanju in upravljanju le-tega. Kljub temu v okviru vizije bodočega upravljanja v ospredje postavlja še intenzivnejša vlaganja v hortikulturno urejanje, realizacijo vzdrževalnih in drugih manjših investicijskih projektov, načrtovanje in izvajanje programov in dejavnosti ter promocije in trženja z namenom doseganja vsesplošne višje ravni.
 
Cilj delovanja KSP d.d. Sežana na področju upravljanja vrta je v doslednem času odpraviti prepoznane slabosti ter do nivoja odličnosti okrepiti prednosti in razviti ponudbo na naravnih in kulturnih elementih, ki pomenijo konkurenčno prednost. V ta namen se bo dalje skrbelo za izvajanje načel poslanstva s primarnim poudarkom na ohranjanju naravnih in kulturnih elementov, ki pa se jih bo sočasno obravnavalo kot temelje povečanja privlačnosti in uporabnosti prostora za združitev številnih možnosti s ciljem vedno novega raziskovanja in spoznavanja, poglobljenega učenja, raziskovalnega dela, krepitve medinstitucionalnega sodelovanja, spodbujanja kulturnega dogajanja v prostoru ter pametnega in odgovornega turizma.