PRAVILA
Zaradi ohranjanja rastlinskih zbirk in elementov kulturne dediščine, zagotavljanja varnosti in dobrega počutja obiskovalcev ter splošnega reda in miru velja na celotnem območju Botaničnega vrta Sežana sledeči red, ki prepoveduje:
 • trganje cvetja, sekanje ali poškodovanje drevja, okrasnega grmičevja, žive meje ter drugih rastlin,
 • plezanje po drevesih,
 • uničenje, poškodovanje in odstranjevanje oznak in vrtne opreme,
 • odmetavanje odpadkov,
 • spuščanje psov s povodca ter onesnaževanje s pasjimi iztrebki,
 • vožnjo s kolesi in motornimi vozili,
 • vpitje ter povzročanje hrupa,
 • kurjenje ognja,
 • prenočevanje v vrtu,
 • taborjenje in kampiranje.
Vrtni red temelji na določbah Odloka o javnem redu in miru v Občini Sežana (Ur. list RS, št. 73/98, 18/99, 81/99).
 
Na osnovi prijave s strani KSP d.d. Sežana, upravljavca vrta lahko organi (občinski in republiški inšpektorji vsak iz svojega področja, občinski redarji in osebe, ki jih pooblasti župan) izrekajo kazni in odredijo ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti ter predlagajo uvedbo postopka o prekršku.
  
OPOZORILA
Majhnih otrok naj se ne pušča brez nadzora. Za varnost otrok odgovarjajo starši oz. odrasli spremljevalci. Kljub vodenju s hišnim vodnikom morajo biti šolske skupine ves čas pod nadzorom spremljevalcev. Malicanje je dovoljeno na za to določenem prostoru s strani KSP d.d. Sežana, upravljavca vrta. Odpadke je potrebno odvreči v koše za smeti ali jih odnesti s seboj. 
Lastniki morajo iztrebke svojih psov nemudoma pobrati in odložiti v koš za smeti.
 
DOVOLJENJA
Dovoljenje KSP d.d. Sežana, upravljavca Botaničnega vrta Sežana je potrebno pridobiti za:
 • izvedbo civilnega poročnega obreda in poročnega slavja,
 • izvedbo drugih dogodkov,
 • vsakršno pridobitno dejavnost,
 • fotografiranje in snemanje, predvsem z namenom javne objave podatkov.