Dne 25.05.2016, je potekala 20. skupščina družbe KSP d.d. Sežana. Skupščina je bila sklicana v skladu z veljavnim statutom družbe  in na podlagi področne zakonodaje. Delničarji so bili o sklicu skupščine obveščeni z objavo na AJPES-u in na spletni strani družbe KSP d.d. Sežana.

Na skupščini je bilo prisotnih 64,89% delnic z glasovalno pravico. Vsi predlagani sklepi so bili potrjeni s 100 % navzočih delnic z glasovalno pravico.